15 jan 2020

Tussenkomst bijenpopulaties in Brussel

Lotte kwam tussen bij een interpellatie in de Commissie Leefmilieu over de bijenpopulatie in Brussel. Hier kun je haar tekst lezen.


Uit studies van nationale en internationale experts is al meermaals gebleken dat het slecht gaat met de bijenpopulatie wereldwijd. Naast de bekende gevolgen voor de biodiversiteit en de ecosystemen heeft de afname van de bijenpopulatie potentieel ook grote economische gevolgen. De waarde van bestuivende insecten voor gewassen die afhankelijk zijn van bestuiving, wordt alleen al voor België geschat op 251 miljoen per jaar. De voedselvoorziening staat dus ook op het spel.

Volgens de zogenaamde rode lijst van de bijen in België van het Belbees-project, die in november 2019 gepubliceerd werd, kan 32,8% van de bijensoorten in België als bedreigd worden beschouwd. Als we daarbij de soorten optellen die bijna bedreigd zijn of die al uitgestorven zijn, blijkt dat meer dan de helft van de bijensoorten in gevaar of verdwenen is. In de jaren negentig waarschuwde een studie dat vier wilde bijensoorten verdwenen waren. Vandaag zijn dat er al een veertigtal.

De grootste bedreiging voor wilde bijen vormt het verlies van hun habitat. Het gaat om stukken braakliggende grond waar verschillende planten en bloemen groeien, maar ook kleine zones waar de natuur de overhand heeft. Het Josaphat-terrein kent bijvoorbeeld 85 bijensoorten, of 21% van alle bijensoorten in België.

Naast het verdwijnen van de habitat, zijn ook de klimaatverandering, vervuiling en het gebruik van pesticiden factoren die bijdragen tot de bedreiging van wilde bijen. Bovendien ondervinden wilde bijen concurrentie van honingbijen. Volgens experts kan de plaatsing van een enkele bijenkorf een negatieve impact hebben op de biodiversiteit binnen een tot twee kilometer rond de korf. De tien- tot zestigduizend  bijen die een bijenkorf telt, werken samen om nectar en pollen te verzamelen, waarbij ze concurreren met wilde bijen, die meestal alleen opereren, kleiner zijn en minder agressief.
Bovendien dragen honingbijen ziektekiemen die ze overdragen op wilde bijen door gewoonweg de bloemen te bezoeken.

Onlangs antwoordde u op een schriftelijke vraag van collega Debaets dat de bijenkorven dit voorjaar uit Natura 2000-gebieden worden verwijderd om de bedreiging voor wilde bijen te verminderen. Wilde bijen hebben ook nood aan meer voedsel en een ruimere habitat door de hoeveelheid en diversiteit van pesticidenvrije bloemen voor bestuivers te verhogen.

Volgens experts hebben wilde bijen ook meer nestruimte en corridors nodig, zodat ze in de stad van de ene groene ruimte naar de andere kunnen. Uiteraard moet ook het gebruik van pesticiden in de ban. Meer voedsel en een ruimere habitat kunnen we met relatief kleine en eenvoudige ingrepen bewerkstelligen, zoals een ecologisch maairegime voor bermen en grote terreinen, lappen tuin en park laten verwilderen en het aanleggen van groendaken en gevelbegroeiing.

Voorts zouden we ook 'tiny forests' of minibossen kunnen aanleggen. Een 'tiny forest' is een dichtbegroeid, inheems bos met de omvang van een tennisbaan, dus ongeveer 200 m². Het vormt niet alleen een prettige plek voor bijen, vlinders, vogels en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Het eerste 'tiny forest' in Brussel wordt aangeplant in Vorst, vlak bij het Dudenpark.

Daarnaast denk ik ook aan bijenrotondes met bijvriendelijke planten en een bijenhotel of bushokjes met bijvriendelijke daken. Ook burgerinitiatieven, zoals Less béton, die ernaar streven om stukjes stad van tegels op de stoep tot restruimte in het stadsweefsel te demineraliseren en tot al dan niet wilde tuinen om te vormen, zouden een deel van de globale aanpak kunnen zijn.

Samen met de collega's van Ecolo heb ik nog een aantal vragen. Bestaan er premies of andere stimuli van het Brussels Gewest om voor meer groene ruimtes te zorgen die geschikt zijn voor bijen? Particulieren zouden zo kunnen worden aangespoord om meer groendaken, kleine bosjes en wilde tuinen aan te leggen. De gemeenten kunnen een bijdrage leveren met de aanleg van bijenrotondes en door middel van ecologisch maaien.

In het regeerakkoord staat dat de regering kiest voor een aanpak zonder pesticiden. Wanneer wordt dat voornemen in de praktijk gebracht?

Wetenschappelijk inzicht in het aantal wilde bijen in Brussel is noodzakelijk. Zo krijgen we een beeld van hoe zij het best kunnen worden beschermd. Daarom is het goed dat tegen het einde van dit jaar de zogenaamde atlas van de wilde bijen in Brussel wordt gepubliceerd. Burgerwetenschappers werken daaraan mee. In die atlas worden de diversiteit, verspreiding, populatie en ecologische noden van de bijen in het Brussel Gewest in kaar gebracht. Het project wordt ondersteund door Leefmilieu Brussel. Zullen er in de toekomst nog andere studies worden besteld of ondersteund?

Het opstellen van een overzicht van bijenkorven en hun locatie blijkt moeilijk te liggen bij de imkers, die liever niet bij naam bekend zijn. Toch zou zo'n overzicht bijzonder nuttig kunnen zijn. Transparantie is in het belang van iedereen, ook van de imkers, omdat de cijfers bruikbaar zijn om ziektes en sterfte in kaart te brengen. Zo kunnen imkers tijdig advies krijgen. Is Leefmilieu Brussel bereid aan zo'n overzicht te werken? Het hoeft niet publiek te worden gemaakt, zodat de imkers toch anoniem kunnen blijven.

 

Antwoord van de Minister

Un équilibre doit être trouvé entre les projets de ruchers avec des abeilles domestiques, qui produisent un miel de grande qualité car, proportionnellement, moins de produits chimiques et de pesticides sont utilisés à Bruxelles que dans les campagnes - ces ruches urbaines sont parfois le fait d'intéressants projets pédagogiques également -, et la biodiversité. En effet, les abeilles domestiques entrent en compétition avec les abeilles sauvages. Bruxelles Environnement réalise actuellement un atlas des abeilles sauvages de Bruxelles, Wild BnB, qui sera finalisé pour le second semestre de 2020.

Les données actuelles font état d’un peu moins de 200 espèces sauvages inventoriées dans notre Région, soit la moitié des espèces présentes en Belgique. Chaque espèce sera cartographiée, mais nous n'aurons alors qu’une vue partielle de la réalité, basée essentiellement sur des observations faites dans des espaces publics. Quoi qu'il en soit, ces documents constitueront une base nécessaire pour assurer un suivi récurrent des populations.

Parmi les espèces sauvages, qui ne font pas de miel, quelques-unes sont sociales, ce qui signifie qu’elles vivent en petites colonies autour d’une reine qui ne vit qu’un an. Il s’agit des bourdons, dont on retrouve une dizaine d’espèces à Bruxelles. Ces petites colonies de bourdons ne peuvent être comparées aux colonies d’abeilles domestiques puisqu’elles ne sont constituées que de quelques centaines d’ouvrières, contre plusieurs dizaines de milliers par ruche d’abeilles domestiques.

Cela dit, l’essentiel des abeilles sauvages est solitaire. Ainsi, la femelle constitue seule son nid et récolte seule les ressources alimentaires nécessaires. Elles sont aussi, pour la plupart, terricoles, en ce sens qu'elles nichent directement dans la terre ou le sable. Il s'agit là d'un aspect important dans le cadre de leur protection et de leur développement. Seule une faible portion d'entre elles vit dans des tiges creuses, comme dans les hôtels à insectes.

Il arrive que ces abeilles solitaires se réunissent en grand nombre localement lorsque les conditions de sol sont propices. Elles forment alors des rassemblements qu’on qualifie de bourgades, dans des pelouses, sur des talus ou entre des dalles de trottoir.

On comprend donc que les abeilles solitaires sont plus vulnérables que les espèces sociales : là où une ouvrière stérile peut se faire écraser ou attraper par un oiseau, sans incidence sur la pérennité de la colonie, une abeille solitaire écrasée met en péril toute sa lignée.

La même idée vaut si elle ne trouve pas ou plus de nourriture en suffisance ou d’habitat dans son court rayon de vol, limité à quelques centaines de mètres pour les espèces sauvages. Cela entraîne, pour la majorité d'entre elles, une vulnérabilité particulière, d'où l'attention portée à cet aspect de la biodiversité.

Parallèlement à l'atlas des abeilles sauvages de Bruxelles, nous devons établir un cadastre des ruches basé sur une déclaration annuelle des colonies prêtes pour l'hivernage, reprenant la localisation, la race et l'état sanitaire de chacune d'elles. C’est une étape importante pour établir une politique de conservation cohérente. Pour l’instant, nous ne disposons pas encore de cette vue d'ensemble et il est donc difficile de réaliser une mesure d'impact.

Le contrôle des quelques obligations en la matière, liées au Code rural de 1886, est freiné par la mauvaise connaissance des localisations de la plupart des ruchers. En 2015, moins de la moitié des ruchers connus faisaient l'objet de permis d'environnement. En effet, ceux de trois ruches ou moins étant exemptés de permis, les apiculteurs se limitent en général à ce seuil.
La question du contrôle, essentiellement du ressort des communes, devra se poser et nécessitera une coordination accrue avec Bruxelles Environnement, notamment en cas de nouvelles dispositions légales renforçant le cadre juridique lié à l'installation de ruches en toiture, le Code rural n'intégrant pas cette option.

Le contrôle des aspects sanitaires et des bonnes pratiques apicoles ressort, quant à lui, de la compétence fédérale, de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) en particulier, tout comme les questions que pose M. de Patoul.

Comme M. Uyttendaele le signale, il n'y a pas d'obligation de formation pour l'apiculteur. Des formations sont cependant dispensées par les fédérations apicoles et par des organismes de formation divers, avec reconnaissance par les Communautés. Bruxelles Environnement contactera les responsables de l’insertion socioprofessionnelle au sein de la Commission communautaire française (Cocof) pour traiter du contenu de ces formations et des subventions qui y seront allouées. L'idée est de renforcer ces formations.

Quant à la question des essaims, ceux-ci ne représentent qu’un risque très faible pour la sécurité, bien plus faible qu’une ruche, par exemple, car, gavées de miel pour le voyage, les abeilles ne piquent pas.

La question de la propriété d’un essaim est intéressante. Elle est aussi liée au Code rural. Un apiculteur reste propriétaire de l’essaim d’une de ses ruches tant qu’il le suit du regard et le réclame. À défaut, l’essaim est un res nullius qui devient propriété de la première personne qui s’en saisit, ou du propriétaire de l’endroit où il s’est installé. Il n’existe par ailleurs aucune obligation formelle de récupérer un essaim, qui ne prend d’ailleurs forme que temporairement, le temps que la colonie trouve une cavité adaptée, comme un arbre creux ou une cheminée. Ces colonies férales, c’est-à-dire revenues à l’état sauvage, ne sont probablement pas rares. On en retrouve d’ailleurs parfois lors d’abattages d’arbres, mais il est très difficile d’en estimer le nombre 

Il n'y a pas d'interdiction de laisser une colonie essaimer et donc lieu de prendre des mesures particulières à l'encontre du propriétaire initial, qu'il n'est d'ailleurs pas toujours possible de retrouver, a fortiori sans cadastre. Si l'on ne connaît pas toujours l'origine des essaims, dans la pratique, ceux-ci sont généralement peu problématiques et récupérés par des apiculteurs contactés directement par des habitants ou par les services publics. Les pompiers sont également progressivement formés pour récupérer les essaims en toute sécurité, et pour éviter, qui plus est, de procéder à des destructions non nécessaires. La réponse fournie aujourd'hui doit être lue complémentairement à celles faites aux questions écrites qui m'ont été adressées.

Mme Stoops, vos questions complémentaires portent sur les soutiens et les systèmes de primes existants. Un certain nombre de projets d'agendas 21 locaux, soutenus et subventionnés par Bruxelles Environnement, portent une attention particulière à la biodiversité et, spécifiquement, aux insectes. C'est une première voie de soutien possible. Il y a également les projets Inspirons le quartier, directement soutenus par Bruxelles Environnement et qui viennent d'être sélectionnés pour l'année prochaine. Parmi ces projets portés et soutenus par des collectifs d'habitants, en lien avec les autorités locales, certains œuvrent spécifiquement à l'amélioration de la biodiversité, à la déminéralisation, à la végétalisation, etc. Toutes ces actions sont propices au maintien, voire au développement des insectes, y compris des abeilles sauvages. Vous aurez compris que ces dernières ont besoin d'un accès à la terre, au sable ou à des interstices déminéralisés, en plus des éventuels hôtels à insectes.

Concernant le plan zéro pesticide, les travaux sont en cours. Une première réunion est prévue dès demain entre mon cabinet et les services de Bruxelles Environnement pour commencer à travailler à l'élaboration de ce plan.

Le domaine royal a déjà fait et fera encore l'objet de nombreuses questions. Je propose donc d'en faire un point spécifique lors d'une prochaine commission. 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren